Hebrew Low Life

Underground Experience - Session 6

הקבוצה יצאה מביתו של הורמין והחלה ללכת בדרכה.
לפתע הרצפה קרסה תחתיהם והם מצאו עצמם במערכת מנהרות תת קרקעית המוארת באמצעות פטריות זוהרות רדיואקטיביות. מורקה דורקה החליט לאכול אחת מהן ומאז הוא גיהק ללא הרף טבעות עשן זרחני.
החבורה דשדשה לה ברפש עד שהרפש החליט שנמאס לו והוא החליט לדשדש קצת בדמויות.
קנוקנות מאוסות נשלחו לעבר הדמויות, והתפתח קרב במהלכו נפל על הרפש גוש ענק והתחיל לברוח.
המצב ניצל בזכות תושייתו והקרבתו של קרמטור שהטיל בררה קדברא עתיקה וחיסל את הרפש באמצעות אקונומיקה מיסטית. לאחר הקרב, הצטרף הגוש – “בוב הזרקן” אל החבר’ה ואפילו הינדס למורקה דורקה יד חדשה.
בעודם משוטטים פגשו החבר’ה בזהלו’א בעלת ראש של חפרפרת, גוף של זחל וכוכב ים במקום רגליים – “זהלו’א שטויות מה שאני מדברת” שהתנבאה בצורה שלא עזרה יותר מדי לדמויות ככל הנראה.
בסופו של דבר הגיעו הדמויות לאולם ענק המכיל פטריות רבות שצפו על גבי שלולית רפש ענקית, מדי פעם אחת הפטריות השתגרה כלפי מעלה. בסופו של דבר כל אחד מהחבר’ה עלה על פטרייה וכך הצליחו החבר’ה להימלט מהמבוך התת קרקעי.

כל אחת מהדמויות קיבלה 1 נק"ן (סה"כ נק"ן עד כה = 10, כלומר 2 התקדמוית בסך הכל).

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.